Lista wykonanych ekspertyz

 

Ekspert naukowy w procesie opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej do roku 2030

2023
STOWARZYSZENIE AGLOMERACJA KALISKO-OSTROWSKA

 


 

Diagnoza pogłębiona w procesie przygotowywania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej do roku 2030

2023
STOWARZYSZENIE AGLOMERACJA KALISKO-OSTROWSKA

 


 

Warmia i Mazury przyjazne społeczeństwu w dobie zmian demograficznych

2023
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

 


 

Diagnoza Pogłębiona w procesie przygotowywania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Matropolii Poznań 2030

2023
STOWARZYSZENIE METROPOLIA POZNAŃ 

 


 

Ewaluacja Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania

2023
STOWARZYSZENIE METROPOLIA POZNAŃ 

 


 

Wyzwania polskiej polityki spójności w perspektywie finansowej 2021-2027

2022
WIELKOPOLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

 


 

Przestrzenne Zagospodarowanie Kraju - perspektywa długookresowa

2022
KOMITET PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA KRAJU PAN   

 


 

Ekspert naukowy w procesie opracowania Strategii Rozwoju Wielkopolski Wschodniej 2040

2022
ARR TRANSFORMACJA sp. z o.o. w KONINIE  

 


 

Plan Adaptacji do Zmian Klimatu Metropolii Poznań

2022
STOWARZYSZENIE METROPOLIA POZNAŃ 

 


 

Analiza zróżnicowania społeczno-gospodarczego Wielkopolski Wschodniej

2022
ARR TRANSFORMACJA sp. z o.o. w KONINIE  

 


 

Diagnoza strategiczna Wielkopolski Wschodniej

2022
ARR TRANSFORMACJA sp. z o.o. w KONINIE  

 


 

Strategia Rozwoju Gminy Świebodzin do 2030r. - przykład nowej generacji strategii rozwoju lokalnego

2021
GMINA ŚWIEBODZIN  

 


 

Koncepcja Strategii Rozwoju Ponadlokalnego - materiał ekspercki dla potrzeb operacyjnych jednostek samorządu terytorialnego

2021
MINISTERSTWO FUNDUSZY i POLITYKI REGIONALNEJ  

 


 

Ramy programowe dla zintegrowanego planowania sprawiedliwej transformacji na poziomie krajowym i regionalnym 

2021
UNIWERSYTET EKONOMICZNY w KATOWICACH, INSTYTUT OCHRONY ŚRODKOWISKA PIB w WARSZAWIE

 


 

Czasoprzestrzenna analiza zmian lokalnego rynku pracy podregionu konińskiego w konsekwencji sprawiedliwej transformacji

2021
ARR TRANSFORMACJA sp. z o.o. w KONINIE  

 


 

Strategia Rozwoju Gminy Świebodzin na lata 2019-2028

2019-2020
GMINA ŚWIEBODZIN  

 


 

Propozycje rekomendacji dla obszaru Sprawiedliwa Transformacja. Grupa Ekspercka „Sprawiedliwa Transformacja” działająca w ramach Zespołu do spraw Rozwoju Przemysłu Odnawialnych Źródeł Energii i Korzyści dla Polskiej Gospodarki przy Ministrze Klimatu

2020
MINISTERSTWO KLIMATU   

 


 

Alerty Samorządowe oraz Raport Samorządowy – pomiędzy nadzwyczajnymi zagrożeniami a ograniczonymi możliwościami – samorząd terytorialny w czasie pandemii COVID-19

2020
THINK TANK OPEN EYES ECONOMY SUMMIT

 


 

Ewaluacja terytorialnego wymiaru Strategii Rozwoju Województwa Kujawko-Pomorskiego do roku 2030

2020
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO   

 


 

Ewaluacja Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej

2020
STOWARZYSZENIE AGLOMERACJA KALISKO-OSTROWSKA  

 


 

Wyzwania ewaluacji polityki spójności w podejściu zorientowanym terytorialnie 

2019
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO  

 


 

Ocena założeń programu kształcenia na kierunku Gospodarka Przestrzenna - specjalności Foresight Terytorialny 

2019
UNIWERSYTET WARSZAWSKI

 


 

Badanie Delphi i IDI - Rozwój województwa wielkopolskiego - trendy rozwojowe i prognozowane zmiany sytuacji społeczno-gospodarczej w regionie

2019
RESPUBLIC

 


 

Panel ekspertów - Ewaluacja Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do roku 2020. Wielkopolska 2020.  

2019
GEOPROFIT

 


 

Redefinicja czynników rozwoju w warunkach oddziaływania współczesnych megatrendów  przemian społeczno-gospodarczych (wraz z T.Herodowicz, B. Konecka-Szydłowska, R.Perdał)

2018
STOWARZYSZENIE AGLOMERACJA KALISKO-OSTROWSKA

 


 

Kapituła Nagrody Prezydenta Miasta Poznania Architectus civitatis nostrae

2018
URZĄD MIASTA POZNANIA

 


 

Strategia wdrażania innowacji społecznych przez uczelnie wyższe

2018
UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU UNIWERSYTETEM PARTYCYPACYJNYM - ROZWÓJ MODELU WSPÓŁPRACY UCZELNI Z OTOCZENIEM SPOŁECZNO-GOSPODARCZYM W RAMACH PROGRAMU DIALOG

 


 

Uwarunkowania zewnętrzne rozwoju Wielkopolski 

2018
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 


 

Model Science Shop na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa w UAM - członek Doradczego Komitetu Programowego

2017 - 2018
WYDZIAŁ NAUK POLITYCZNYCH I DZIENNIKARSTWA UAM

 


 

Strategia Rozwoju Gminy Powidz

2017
URZĄD GMINY POWIDZ

 


 

Regionalna Polityka Miejska Województwa Lubelskiego - panel

 

2017
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

 


 

Rozważania nad Europą - konkurs Marszałka Województwa Wielkopolskiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych - przewodniczący Komisji Konkursowej

 

2017
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 


 

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Poznania

 

2017
URZĄD MIASTA POZNANIA

 


 

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Kalisza

 

2016 - 2017
URZĄD MIASTA KALISZA

 


 

Zintegrowane planowanie rozwoju - Profesor wizytujący w ramach projektu Akademia Rozwoju Regionalnego  

 

2016-2017
EUROPEJSKIE CENTRUM BADAŃ REGIONALNYCH I LOKALNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
 


 

Panel ekspertów - Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030  

 

2017
GEOPROFIT - Warszawa
 


 

Planowanie rozwoju miasta - Profesor wizytujący w ramach projektu Akademia Rozwoju Regionalnego  

 

2016-2017
EUROPEJSKIE CENTRUM BADAŃ REGIONALNYCH I LOKALNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
 


 

Przywracanie funkcji społeczno-gospodarczych  zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich 

 

2016
STOWARZYSZENIE AGLOMERACJA KALISKO-OSTROWSKA
 


 

Wpływ interwencji WRPO na lata 2007-2013 na zatrudnienie w Wielkopolsce - ukierunkowanie wsparcia na tworzenie miejsc prac 

 

2016
WYG PSB SPÓŁKA Z O.O. Warszawa 
 


 

Polityka spójności a przemiany przestrzeni społeczno-ekonomicznej Polski w wynikach badań regionalnych

 

2016
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO 
 


 

Ogólnopolski Konkurs PRZYJAZNY URZĄD - członek Komisji Konkursowej 

 

2016
INSTYTUT ZARZĄDZANIA I ROZWOJU JAKOŚCI w KATOWICACH.
 


 

Zarządzanie projektami - Profesor wizytujący w ramach Projektu Rozwój potencjału dydaktycznego Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lubliniew obszarach zdrowia publicznego, logistyki i informatyki

 

2015
WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE.
 


 

Źródła i metody finansowania projektów SMART - panel 

 

2015
CENTRUM BADAŃ METROPOLITALNYCH. MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE.
 


 

Metody analizy przestrzennej w procesie monitorowania i ewaluacji polityk przestrzennych ukierunkowanych terytorialnie - warsztaty (wraz z R.Perdałem)

 

2015
INSTYTUT ROZWOJU TERYTORIALNEGO. DOLNOŚLĄSKIE OBSERWATORIUM ROZWOJU TERYTORIALNEGO.
 


 

Usługa doradztwa eksperckiego w ramach realizacji projektu "Analiza stanu badań na temat lokalnych i regionalnych uwarunkowań  rozwoju społeczno-gospodarczego województwa wielkopolskiego" - ekspert Zamawiającego

 

2015
WIELKOPOLSKIE REGIONALNE OBSERWATORIUM TERYTORIALNE. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO.
 


 

Determinanty i potrzeby badawcze wielkopolskiego rynku pracy

 

2015
OBSERWATORIUM RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY. 
 Usługa doradztwa eksperckiego w ramach projektu „Fundusz Badań i Wdrożeń – wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez systemowe wsparcie potencjału badań i rozwoju technologii w województwie kujawsko-pomorskim”
 

2014
KUJAWSKO-POMORSKA AGENCJA INNOWACJI sp. z o.o. 
 Usługa doradztwa eksperckiego w zakresie wdrażania modułowej organizacji procesu kształcenia w szkole wyższej

2013 - 2014
WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE
 Usługa doradztwa eksperckiego w zakresie ewaluacji ex-ante Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
 

2013-2014
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
 Aglomeracja Kalisko-Ostrowska jako uczestnik nowej polityki rozwoju
 

2013
URZĄD MIASTA OSTRÓW WIELKOPOLSKI
 


Założenia polityki spójności UE 2014-2020 - szanse i zagrożenia dla Podkarpacia


2013
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
 Obszary strategicznej interwencji i obszary funkcjonalne jako nowe pojęcia w polityce rozwoju


2013
HOLDIKOMAglomeracja Kalisko-Ostrowska jako uczestnik Nowej Polityki Rozwoju i Nowej Polityki Miejskiej


2013
HOLDIKOM


Know-how for Donetsk Region - strengthening of administrative structures and regional development in Ukraine. Central European Initiative - Know-how Exchange Programme


2013
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO


Ocena Ex-ante Zaktualizowanej Strategii Rozwoju Regionalnego Województwa Wielkoposlkiego do 2020r. Wielkopolska 2020


2012
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO


Ocena Raportu końcowego z badania potrzeb informacyjnych w ramach projektu systemowego pt. "Regionalny System Zarządzania Zmianą Gospodarczą"


2011
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO


Propozycje działań w ramach V Programu Strategicznego Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski 2010-2020 (RSI) oraz ocena pierwszego etapu wdrażania RSI


2011
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO


Koreferat do materiału nt. Modeli Rozwoju Pomorza 2030.


2011
INSTYUTUT BADAŃ NAD GOSPODARKĄ RYNKOWĄ


Ocena Raportu końcowego - Ewaluacji Prognozy w ramach realizacji projektu "Potrzeby kadrowe przedsiębiorstw aglomeracji poznańskiej na tle kierunków społeczno-gospodarczych rozwoju regionu - diagnoza, prognoza, monitoring


2011
URZĄD MIASTA POZNANIA


Kierunki rozwoju Regionu Lubelskiego po 2013 roku


2011
WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE


Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów problemowych - Obszary problemowe w gospodarce przestrzennej i planowaniu przestrzennym - doświadczenia polskie i międzynarodowe


2010
MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO


Ocena aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji Wielkopolski


2010
WIELKOPOLSKI URZĄD MARSZAŁKOWSKI


Ocena realizacji projektu "Potrzeby kadrowe przedsiębiorstw aglomeracji poznańskiej na tle kierunków społeczno-gospodarczych rozwoju regionu - diagnoza, prognoza, monitoring


2010
URZĄD MIASTA POZNANIA


Ocena Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego


2010
INSTYTUT BADAŃ STRUKTURALNYCH


Koncepcja utworzenia Obserwatorium Gospodarki i Rynku Pracy Aglomeracji Poznańskiej


2009-2010
URZĄD MIASTA POZNANIA


Ocena modelu współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego


2009
WIELKOPOLSKI URZĄD MARSZAŁKOWSKI


Ocena ujęcia problematyka edukacji innowacyjnej w koncepcji funkcjonowania Wielkopolskiego Centrum Innowacji i Kreatywności


2009
WIELKOPOLSKI URZĄD MARSZAŁKOWSKI


Identyfikacja i delimitacja obszarów problemowych/strategicznej interwencji


2009
MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO


 


2013 © PaweŁ Churski
Powered by CouchCMS