Lista projektów badawczych

 

Trajektorie i wyzwania rozwoju wewnętrznych peryferii w nowych uwarunkowaniach spójności post SARS-Cov-2


2021-2025
NARODOWE CENTRUM NAUKI Nr  2020/37/B/HS4/01034
Kierownik projektu


 

Program badań naukowych dotyczących priorytetowych zagadnień związanych z planowaniem i realizacją polityki rozwoju obszaru gmin Stowarzyszenia Metropolia Poznań 


2021-2025
STOWARZYSZENIE METROPOLIA POZNAŃ 
Kierownik projektu


 

Program badań naukowych dotyczących priorytetowych zagadnień związanych z planowaniem i realizacją polityki rozwoju obszaru gmin Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska


2021-2023
STOWARZYSZENIE AGLOMERACJI KALISKO-OSTROWSKIEJ W KALISZU
Kierownik projektu


 

Wpływ pandemii na pozycję cudzoziemców na rynku pracy dużej aglomeracji miejskiej


2020-2021
UNIWERSYTET im. ADAMA MICKIEWICZA w POZNANIU - Konkurs Badania nad COVID-19
Kierownik projektu


 

TeRRIFICA - Territorial RRI fostering Innovative Climate Action


2019-2022
EC RESEARCH EXECUTIVE AGENCY HORIZON 2020 - H2020-SwafS-2018-2020/H2020-SwafS-2018-1

Koordynator polskiego zespołu 


 

FORSED: Nowe wyzwania polityki regionalnej w kształtowaniu czynników rozwoju społeczno-ekonomicznego regionów mniej rozwiniętych


2016 - 2021
NARODOWE CENTRUM NAUKI Nr 2015/19/B/HS5/00012
Kierownik projektuModele statystyczne w identyfikacji specjalizacji regionalnej z uwzględnieniem składnika heterogeniczności przestrzennej


2014 - 2016
NARODOWE CENTRUM NAUKI Nr 2013/11/B/HS4/01098
Główny wykonawcaFundusze europejskie w Polsce. Ośrodki regionalne i regiony. 


2014 - 2015
BADANIA WŁASNE
Kierownik projektuPoznań - próba bilansu przemian w okresie 10 lat członkostwa w Unii Europejskiej 


2014
URZĄD MIASTA POZNANIA
Kierownik projektuAnaliza wrażliwości gospodarstw domowych i podmiotów gospodarczych województwa wielkopolskiego na kryzys gospodarczy i finansowy


2014
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
Kierownik projektuProgram Strategiczny Błękitny San z Diagnozą Stanu Rozwoju Społeczno-Gospodarczego


2013
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
Główny wykonawca


Program Strategicznego Rozwoju Bieszczad z Diagnozą Stanu Rozwoju Społeczno-Gospodarczego


2013
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
Kierownik projektu


Rozwój społeczno-gospodarczy a kształtowanie się obszarów wzrostu i obszarów stagnacji gospodarczej


2011 - 2013
NARODOWE CENTRUM NAUKI Nr N N306 791940
kierownik projektu


Potrzeby kształcenia kadr administracji publicznej w zakresie zarządzania rozwojem. 


2010
MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Umowa nr DKS/BDG-II/POPT/156/10
członek zespołu projektowego


Rynek pracy i mobilność siły roboczej w aglomeracji poznańskiej


2009 - 2013
CENTRUM BADAŃ METROPOLITALNYCH
kierownik projektu


Spójność i konkurencyjność regionu wielkopolskiego


2009
MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Umowa: DKS/DEF-VIII/POPT/04/275/09
kierownik projektu


Rozwój regionalny i polityka regionalna w Polsce - pierwsze doświadczenia i nowe wyzwania członkostwa w Unii Europejskiej. Międzynarodowa Konferencja Naukowa


2009
MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO
kierownik projektu


Możliwości absorpcji instrumentów pomocowych Unii Europejskiej przez samorządy lokalne i podmioty gospodarcze województwa kujawsko-pomorskiego


2003
WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA WE WŁOCŁAWKU
członek zespołu wykonawców 


Obszary problemowe w Polsce w aspekcie celów polityki regionalnej Unii Europejskiej


2002 - 2003
KOMITET BADAŃ NAUKOWYCH Nr 3 PO4E01823
kierownik projektu


Podstawy regionalizacji geograficznej


2002 - 2003
KOMITET BADAŃ NAUKOWYCH Nr 6 P20202005
członek zespołu wykonawców projektu kierowanego przez prof. dr hab. Teresę Czyż


 

 


2013 © Paweł Churski
Powered by CouchCMS