Slide 1

Działalność naukowa

Slide 2

Dydaktyka

Slide 3

Ekspertyzy

Witam serdecznie!Rynek e-commerce na Ukrainie - Arvato Supply Chain Solutions

SOLIDARNI Z UKRAINĄ !

 

Studentów zapraszam przede wszystkim do działu DYDAKTYKA - w którym można zapoznać się z sylabusami przedmiotów oraz z którego można pobrać materiały do zajęć. Polecam również informacje o terminach zajęć i dyżurach, które staram się na bieżąco aktualizować. 

W przypadku pytań, problemów i wątpliwości czekam na e-maile, na które zawsze staram się odpowiedzieć.

 

Aktualności

Zobacz wszystkie
Kwiecień 16-20, 2024

American Association of Geographers 2024 Annual Meeting - Honolulu 

W dniach 16 - 20 kwietnia 2024 r. uczestniczę w obradach American Association of Geographers 2024 Annual Meeting odbywającego się w Honolulu. 

W ramach aktywnego udziału w konferencji Zespół, którym kieruje zaprezentuje kolejne wyniki badań wykonanych w ramach  projektu TIPERICO wygłaszając referat pt. The process of development of the inner periphery in Poland in the period of increasing development turbulence - trends and recommendations.

Możliwość prezentacji naszych wyników oraz cenne głosy w dyskusji wykorzystamy w dalszych pracach naszego zespołu projektowego

Zapraszam na kolejny dyżur dla studentów, który odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2024 r. (piątek), wyjątkowo w godzinach 13.00-14.00.     

Za zaistniałe zmiany przepraszam.

2024 AAG Annual Meeting | Byrd Polar and Climate Research Center2024 AAG Annual Meeting > Taylor & Francis

Luty 28, 2024

Debata o przyszłości krajowej polityki regionalnej i polityki spójności Unii Europejskiej  

Wnioski z prac OECD, w tym z raportu Regional Outlook 2023, stanowiły główny temat seminarium nt. zróżnicowań regionalnych w krajach należących do OECD, w którym uczestniczyłem na zaproszenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. W spotkaniu uczestniczył wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jan Szyszko, a także eksperci, przedstawiciele samorządów i organizacji pozarządowych. 

Podczas spotkania przedstawiciele OECD zaprezentowali wnioski i rekomendacje wynikające z raportu Regional Outlook 2023 – The Longstanding Geography of Inequalities oraz z warsztatów organizowanych przez OECD dotyczących wymiaru terytorialnego (place-based policies for the future)

Seminarium było okazją do dyskusji na temat priorytetów i postulatów w zakresie prowadzonej polityki regionalnej kraju i polityki spójności po 2027 r. oraz stanowiło istotny wkład w kontekście prac nad krajowymi dokumentami strategicznymi w obszarze polityk rozwoju. 

Regional, rural and urban development - OECD


Kilka słów o mnie...

Urodziłem się 1 października 1967r. we Włocławku.
Jestem absolwentem Liceum Ziemi Kujawskiej we Włocławku (1986).

W latach 1986-1991 studiowałem na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku geografia, specjalność: geografia społeczno-ekonomiczna. W roku 1991 ukończyłem studia z wynikiem bardzo dobrym, przedstawiając pracę magisterską pt.: "Poziom i warunki życia mieszkańców Lwówka Wielkopolskiego" i składając egzamin magisterski z oceną celującą. Moja praca magisterska została wyróżniona pierwszą nagrodą w Ogólnopolskim Konkursie Prac Magisterskich z zakresu geografii organizowanym przez Polskie Towarzystwo Geograficzne w roku 1992. 

Od 1990 roku jestem pracownikiem najpierw Instytutu a od 2019r. Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 1990 - 1998 byłem zatrudniony na stanowisku asystenta stażysty, potem asystenta, a następnie pracowałem jako doktorant w Zakładzie Analizy Regionalnej.
 
listopadzie 1998 r. uzyskałem stopień doktora nauk o Ziemi w zakresie geografii na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM przedstawiając dysertację pt. "Lokalne rynki pracy województwa poznańskiego w okresie transformacji społeczno-gospodarczej" i kontynuowałem pracę w Zakładzie Analizy Regionalnej na stanowisku adiunkta.
20 stycznia 2009r. na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt. "Czynniki rozwoju regionalnego i polityka regionalna w Polsce w okresie integracji z Unią Europejską" oraz przeprowadzonego przewodu habilitacyjnego, deyzją Rady Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM, uzyskałem stopień doktora habilitowanego nauk o Ziemii w zakresie geografii.  
Postanowieniem z dnia 25 października 2019r. Prezydent RP nadał mi tytuł profesora nauk społecznych.  
Aktualnie pracuje na stanowisku profesora na  Wydziale Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu łącząc swoją pracę naukowo-dydaktyczną z obowiązkami organizacyjnymi, dziekana Wydziału i kierownika Zakładu Studiów Regionalnych i Lokalnych (do 2019r. Zakład Analizy Regionalnej).
W swojej pracy zawodowej w latach 1993 - 1999 obok mojego podstawowego miejsca pracy, którym jest Uniwersytet pracowałem również w Prywatnym Policealnym Studium Zawodowym ZENIT we Włocławku, w którym pełniłem funkcję Zastępcy Dyrektora, a następnie Dyrektora Szkoły. W latach 1999 - 2006 byłem zatrudniony w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku, w której aktywnie uczestniczyłem w pracach organizacyjnych pełniąc funkcję Prodziekana, Pełnomocnika Rektora, Prorektora i Kanclerza. W latach 2007-2014 pracowałem w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu na stanowisku adiunkta, a następnie profesora WSNHiD, pełniąc funkcję Pełnomocnika Rektora oraz Prorektora.
Jestem autorem ponad 200 publikacji naukowych, w tym dziewięciu monografii i 24 redakcji prac zbiorowych. Jestem kierownikiem i wykonawcą projektów European Research Council, Komitetu Badań Naukowych, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowego Centrum Nauki oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Przygotowuję i realizuję również projekty badawcze i dydaktyczne finansowane w ramach konkursów ze środków funduszy strukturalnych. Wyniki swojej pracy naukowej mam przyjemność pożytkować dla potrzeb m.in. Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, Urzędu Miasta Poznania oraz innych samorządów, instytucji i organizacji. Uczestniczyłem w wielu konferencji krajowych i zagranicznych. Jestem współpracownikiem zagranicznych ośrodków naukowych i instytucji europejskich, w których odbyłem wizyty krótkoterminowe. Na zaproszenie Ministra byłem członkiem Zespołu zadaniowego ds. obszarów problemowych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Byłem członkiem Komitetu Sterującego ds. organizacji Konferencji Międzynarodowej Unii Geograficznej KRAKÓW 2014. Mam zaszczyt i przyjemność pracować w ramach Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Przestrzennego Kraju Polskiej Akademii Nauk, pełniąc w jego strukturach funkcję Wiceprzewodniczącego. Jestem członkiem Association of European Schools of Planning (AESOP), w której to organizacji w okresie 2018-2022 wchodziłem w skład Council of Representatives. Wchodzę w skład grupy Założycieli Stowarzyszenia European Regional Studies Association - Sekcja Polska, w którym w latach 2012-2016 pełniłem funkcję Wieceprezesa Stowarzyszenia. Jestem członkiem American Association of Geographers. Działam w Unii Uczelni na rzecz Rozwoju Kierunków Studiów w Zakresie Gospodarowania Przestrzenią pełniąc funkcję Przewodniczącego Zespołu Wykonawczego oraz koordynując pracą grupy ds. doskonalenia programów nauczania. Jestem recenzentem European Research Council,  Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej oraz recenzentem wydawniczym wielu wydawnictw i czasopism, w tym, m.in. Regional Studies, Papers in Regional Science, European Planning Studies, Applied Spatial Analysis and Policy, Moravian Geographical Report oraz Przeglądu Geograficznego, Biuletynu KPZK PAN, Studiów KPZK PAN, Studiów Regionaliów KPZK PAN i ERSA SEKCJA POLSKA, Prac Geograficznych IGiPZ PAN, Studiów Regionalnych i Lokalnych UW i wielu innych. Pełnię funkcję redaktora naczelnego czasopisma Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna oraz wchodzę w skład redakcji kwartalnika Studia Regionalne i Lokalne
Zainteresowania naukowe:
• problemy rozwoju lokalnego i regionalnego Polski w okresie integracji z Unią Europejską, 
• rola środków pomocowych, w tym Funduszy Strukturalnych, dla procesu rozwoju lokalnego i regionalnego w Polsce,
• konsekwencje wdrażania nowego modelu polskiej polityki regionalnej,
• stan i zmiany zachodzące na rynku pracy w okresie transformacji społeczno-gospodarczej,
• marketing komunalny w działalności samorządu terytorialnego w Polsce,
• problematyka poziomu i warunków życia. 
 
Problematyka moich badań dotyczy również informatyki i jej zastosowań w zarządzaniu terenem (Geograficzne Systemy Informacji) oraz rozwiązywaniu problemów matematyczno-statystycznych. 

 

Z moimi publikacjami można zapoznać się korzystając z:
ACADEMIA                  RESEARCH GATE                  GOOGLE SCHOLAR                     BIBLIOGRAFIA

ORCID: 0000-0002-4152-1211

Swoją pracę naukową łączę z pracą dydaktyczną, która sprawia mi wiele satysfakcji, i którą bardzo cenię.

DR KAROLINA CHURSKA-NOWAK 1979-2012

Karolina Churska-Nowak urodziła się 11 września 1979 roku we Włocławku. Od tamtej pory jej życie prywatne i zawodowe było związane z Poznaniem. Absolwentka klasy o profilu włoskim w Liceum Ogólnokształcącym nr VI w Poznaniu. Po zdaniu egzaminu maturalnego kontynuowała edukację na poziomie wyższych studiów magisterskich na kierunku politologia (specjalnośĆ: marketing polityczny) w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa WNS Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2003 roku została przyjęta do Studium Doktoranckiego INPiD UAM, do Pracowni Marketingu Politycznego.
Od tamtego czasu była zawodowo związana z branżą edukacyjną. W czasie studiów doktoranckich, oprócz prowadzenia zajĘĆ dydaktycznych, prowadzenia własnych badań naukowych, czy organizacji konferencji, zdobywała wiedzę empiryczną i umiejętności praktyczne poprzez pracę w sztabach wyborczych, w Wielkopolsce i poza nią. Była m.in. stypendystką Universidad Complutense de Madrid.    ZOBACZ WIĘCEJ >>

2013 © Paweł Churski
Powered by CouchCMS